روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

امروز به انتخاب سازمان ملل متحد، روز جهانی مبارزه با خشنونت علیه زنان نامیده شده است. ابعاد خشونت علیه زنان به اندازه‌ای بزرگ است که جوامع و دولت‌ها هنوز راه درازی برای از میان بردنش دارند. شبنم شعبانی نگاهی کرده به شکل‌‌های گوناگون خشونت علیه زنان.