ناآرامی‌های ایران شبکه‌ای می‌شود؟

جمعی از کارگران در اهواز ایران چهل روز است که اعتراض و اعتصاب کرده اند و می گویند: حقوق عقب مانده ما را بدهدید. کارخانه ما را فعال کنید و به بیمه ما رسیدگی کنید! در پاسخ بیشتر از چهل نفر از آنها را دستگیر کرده اند، به گفته منابع خبری در ایران. این فقط اعتراض یکی از مجموعه های صنعتی ایران - گروه ملی فولاد اهواز - است. رسیدگی به خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه هم روشن نیست. البته وزیر کار و تعاون گفته که پیگیر وضعیت بازداشتی‌ها خواهد بود! در تهران هم بازنشستگان نیروهای مسلح مقابل مجلس ایران تجمع کردند و در میان خواسته های خود آزادی همین کارگران را هم فهرست کردند. آنجا هم مقامها قول پیگیری دادند.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.