مبنای "پیش بینی" نابودی اسرائیل در ۲۵ سال چه بود؟

در سال ۱۳۹۴ آیت الله خامنه ای گفت اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید و سپس این اظهارات را در مناسبت های دیگر تکرار کرد. اما مبنای این "پیش بینی"، که از آن زمان مبنای اجرای پروژه های تبلیغاتی پرهزینه در داخل ایران شده و بازتاب گسترده بین المللی داشته، چه بوده است؟ توضیحات بیشتر از حسین باستانی، بی بی سی.