مبنای "پیش بینی" نابودی اسرائیل در ۲۵ سال چه بود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مبنای "پیش بینی" نابودی اسرائیل در ۲۵ سال چه بود؟

در سال ۱۳۹۴ آیت الله خامنه ای گفت اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید و سپس این اظهارات را در مناسبت های دیگر تکرار کرد. اما مبنای این "پیش بینی"، که از آن زمان مبنای اجرای پروژه های تبلیغاتی پرهزینه در داخل ایران شده و بازتاب گسترده بین المللی داشته، چه بوده است؟ توضیحات بیشتر از حسین باستانی، بی بی سی.