سالگرد اعتراض‌های دی‌ماه ۱۳۹۶

سالگرد اعتراض‌های دی‌ماه ۱۳۹۶

رئیس جمهوری ایران می گوید بازگشت تحریم‌های آمریکا به گردن آنهاست. آنهایی که دی ماه پارسال در اعتراض به گرانی و سیاستهای اقتصادی حکومت در خیابانهای بیش از ۱۰۰ شهر ایران تظاهرات کردند.دولتی ها می‌گویند جرقه را گروهی از مخالفانش در مشهد زدند. اما آنچه معترضان را به خیابانها آورد غم سفره هایی بود که روز به روز کوچک‌تر می شد. یک سال از آن روزها گذشته ولی اعتراض‌ها در سطوح مختلف ادامه پیدا کرده است. صنفی و غیر صنفی. وزیر کشور ایران می گوید اینها اختلافات خانوادگی است و جای نگرانی نیست.

مسعود آذر گزارش می‌دهد.