سپیده قلیان از'ضرب و شتم ممتد و شکنجه' در زندان می‌گوید

یک شاهد عینی در پرونده ادعای شکنجه نهادهای اطلاعاتی در ایران حرفهایی می زند که اگر درست باشد، خط بطلانی است بر یک عملیات تبلیغاتی گسترده است. عملیات تبلیغاتی حکومت برای خاموش کردن صدای معترضانی مثل اسماعیل بخشی. سپیده قلیان روزنامه نگار و فعال مدنی در یک ویدیوی اختصاصی علیه تمام ادعاهای مقامهای سه قوه ایران همراه با گزارشهای رسانه های حکومتی شهادت می دهد، از جمله رسانه هایی که اعترافهای شخص او را پخش کرده بودند. سپیده قلیان از ضرب و شتم ممتد، نسبتهای جنسی ناروا و فشارهای روانی طاقت فرسا می گوید که ماموران حکومتی علیه او، اسماعیل بخشی و شماری دیگر از کارگران معترض روا داشته اند؛ و حتی او را در مجاورت زندانیان متهم به عضویت در گروه داعش نگه داشته‌اند.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد.