مرور مطبوعات ایران ۱۴ بهمن ۵۷؛ پشت صحنه مذاکرات جناح های مختلف با نمایندگان آیت الله خمینی

مرور مطبوعات ایران ۱۴ بهمن ۵۷؛ پشت صحنه مذاکرات جناح های مختلف با نمایندگان آیت الله خمینی

در ادامه مرور مطبوعات روزهای انقلاب ۱۳۵۷، نگاهی می کنیم به مطبوعات ایران در روز ۱۴ بهمن. مسعود بهنود و مریم افشنگ مطبوعات آن روز را ورق می زنند و انعکاس وقایع ۱۴ بهمن ۵۷ را در روزنامه های اصلی آن دوران بررسی می کنند.