نماینده مجلس ایران: یک کشور، یک دولت!

نماینده مجلس ایران: یک کشور، یک دولت!

یک نماینده مجلس در ایران از لزوم وجود دولتی واحد در این کشور صحبت کرده و گفته ارسال پیامک تهدید و لغو سخنرانی مقامهای جمهوری اسلامی و مراسم دیگر به دستور محافلی خاص و برای تضعیف دولت حسن روحانی صورت می‌گیرد.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.