هم اندیشی برای آینده ایران

آیا اندیشمندان خارج از کشور و دانشگاهیان داخل می توانند فارغ از منازعات سیاسی برای آینده ایرانی بهتر فعالیت مشترک علمی داشته باشند؟

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد: