تجمع بازنشسته‌ها در مقابل مجلس

تجمع بازنشسته‌ها در مقابل مجلس

چند هفته مانده به رسیدن عید و گذاشتن اسکناس تا نخورده لای کتاب. اما خیلی از مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌هایی که باید دوران بازنشستگیشان را در آرامش و آسایش بگذارنند، در چند شهر ایران، در حال تجمع اعتراضی هستند. در اهواز، کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه مقابل این مجتمع، تجمع کردند، در اصفهان بازنشستگان فرهنگی، علوم پزشکی و فولاد مقابل استانداری جمع شدند و در تهران بازنشستگان مقابل مجلس اعتراض کردند. همگی خواهان بهبود وضع معیشتشان، وضعی که با افزایش روزانه هزینه های اقلام اساسی زندگی، هر روز بدتر می شود و سفره هایی که هر روز کوچکتر می‌شوند. این در حالی است که در بودجه سال آینده هم، نشانی از عزم جدی دولت برای پرداخت بدهی هایش به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی دیده نمی شود!

مسعود آذر گزارش می‌دهد.