ارتش ایران: چهل سال بعد از انقلاب در سایه سپاه

ارتش ایران: چهل سال بعد از انقلاب در سایه سپاه

بیست و نهم فروردین در تقویم ایران روز ارتش نام گرفته است. اعلام وفاداری بازوی "نظامی" کشور به حاکمان جدید، در روزهایی که انقلابیون نگران کودتا از سوی نیروهای مسلحی بودند که تصور می‌شد همچنان به شاه وفادارند. در اوایل انقلاب، بسیاری از فرماندهان ارتش اعدام شدند و اندکی بعد، نیروی نظامی دیگری، به موازات آن تشکیل شد. نیرویی ایدئولوژیک که وظیفه اصلی‌اش، دفاع از انقلاب اسلامی تعریف شده است. در سال‌هایی که ارتش، عمدتا، از فعالیت های سیاسی و اقتصادی دورمانده، سپاه پاسداران سال به سال بیشتر در عرصه‌های مختلف وارد شده است: از موضع گیری های سیاسی و سرکوب معترضان داخلی تا فعالیت های گسترده اقتصادی و حضور نظامی در خارج از کشور.

محمد امینی گزارش می‌دهد.