ساخت و سازهای بی‌رویه تهران از نگاه مستند‌ساز آلمانی

تهران با اشتهایی سیری ناپذیر طبیعت اطرافش را با ساخت و سازهای بی رویه بلعیده است. این موضوع دستمایه مستندی شده به نام هشتی تهران. دانیل کوتر فیلمساز آلمانی، این فیلم را بر پایه این ایده ساخته که تهران خود یک خانه است و حومه‌های شهری فضای گذر میان درون و بیرون آن، چیزی شبیه به هشتی خانه‌های قدیمی.

مریم انصاری گزارش می‌دهد.