Media Player
هشدار پترائوس در مورد خطر رویارویی نظامی با ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
18.05.2019

هشدار پترائوس در مورد خطر رویارویی نظامی با ایران

حمله به ایران آنقدرها هم آسان نیست. کشوری با جمعیتی زیاد و مساحتی وسیع. این هشدار دیوید پترائوس به رییس جمهوری آمریکاست.