قانون حفاظت از خاک اجرایی می‌شود: آلوده کردن و صادرات خاک ممنوع
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قانون حفاظت از خاک اجرایی می‌شود: آلوده کردن و صادرات خاک ممنوع

قانون حفاظت از خاک در ایران آماده اجرا شده است. قانونی که سلاهای سال طول کشید تا به تصویب برسد تا بلکه راهی باید برای مقابله با آلودگی و فرسایش خاک که سالانه ده‌ها مییلیارد دلار خسارت وارد می‌کند. این قانون به لحاظ اختیاراتی که به سازمان حفاظت از محیط زیست برای برخورد با واحدهای صعنتی آلوده کننده خاک داده بی سابقه است. وزارت جهاد کشاورزی نیز مسئولیت های مهمی بر عهده گرفته است.

سیاوش ادرلان گزارش می‌دهد.