وضعیت گله‌های آهو در منطقه قراویز
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت گله‌های آهو پس از آتش‌سوزی قصر شیرین

تصاویری از گله‌های آهو در میان مراتع سوخته در منطقه قراویز قصر شیرین؛ این تصاویر را مهدی از قصرشیرین برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده که نشان می‌دهد بخشی از زیستگاه این آهوها در اثر آتش‌سوزی ۲۵ خردادماه از بین رفته است. او می‌گوید وضعیت گله‌های آهو در منطقه حفاظت شده قراویز نگران کننده است.