گفت‌وگو با خالق کتاب پرفروش انسان خردمند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با خالق کتاب پرفروش انسان خردمند

یووال نوح هراری، فیلسوف و مورخ در بخشی از کتاب پر فروش انسان خردمند می گوید بشر تنها گونه جانوری‌ است که داستان‌های تخیلی را باور می‌کند. شما هرگز نمی توانید یک میمون را قانع کنید که اگر به شما یک موز بدهد، بعد از مرگ در بهشت، بی نهایت موز دریافت می کند. اما انسان این داستان را باور می کند. آقای هراری که کتاب به چهل و پنج زبان ترجمه شده همچنین معتقد است توان بشر در باور کردن این داستان‌های تخیلی و در نتیجه شکل دادن گروههای بزرگ آن را بر سایر گونه ها چیره کرده است.

گفت‌وگوی رعنا رحیم‌پور با یووال نوح هراری خالق کتاب پرفروش انسان خردمند.