سرنوشت نامعلوم 120 زباله گرد بازداشت شده در تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرنوشت نامعلوم ۱۲۰ زباله گرد بازداشت شده در تهران

به گزارش ایرنا در روزهای گذشته ۱۲۰ تبعه افغان مقیم ایران که بیشترشان کودک و نوجوان بوده‌اند و در تهران زباله گردی می کردند توسط نیروهای انتظامی و بسیج بازداشت شده اند. بر اساس این گزارش از شرایط این افراد خبری در دست نیست.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.