دولت ایران بی‌گناهی متهمان ترورهای هسته‌ای را تایید کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت ایران بی‌گناهی متهمان ترورهای هسته‌ای را تایید کرد

دولت ایران به بی گناهی شماری از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای اذعان کرد. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، دو هفته بعد از پخش گزارش بی‌بی‌سی، تایید کرد که متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای بی گناه بودند و از آنها عذرخواهی و دلجویی شده است. علی ربیعی اما گفته که دولت قبلی باید پاسخگو باشد. این در حالی‌ است که بسیاری از این متهمان حدودا تا یک سال بعد از به روی کار آمدن حسن روحانی در زندان ماندند. به آنها گفته شده بود که برای حفظ آبروی نظام نمی توانند آزاد شوند. اما پذیرش بی‌گناهی این افراد سئوال‌های بیشتری درباره این پرونده ایجاد کرده است.

ژیار گل گزارش می‌دهد.