مطهری: باید به متهمان بی‌گناه غرامت پرداخت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مطهری: باید به متهمان بی‌گناه غرامت پرداخت

علی مطهری، نماینده مجلس ایران گفته باید به کسانی که به زور، به ترور دانشمندان هسته ای ایران اعتراف کرده بودند، غرامت پرداخته شود. هفت سال پیش تلویزیون ایران تصاویر ۱۳ نفر را پخش کرد که اعتراف می‌کردند در اسرائیل آموزش دیده اند و دانشمندان اتمی را ترور کرده‌اند. تحقیقات بی‌بی‌سی فارسی نشان داد که به غیر از یک نفر، همه متهمان پرونده که ۱۰۷ نفر که همگی بیگناه بودند، آزاد شده‌اند.