شرایط  بریتانیا برای زنان فعال سیاسی چگونه است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شرایط بریتانیا برای زنان فعال سیاسی چگونه است؟

شبنم نسیمی عضو حزب محافظه کار بریتانیا توضیح می‌دهد.

موضوعات مرتبط