چهارمین برنامه ویژه صد زن تلویزیون فارسی بی بی سی: سیستم آموزشی و کلیشه های جنسیتی

موضوع امشب برنامه درباره نقش کتاب های درسی در آینده زنان هست.

جنسیت تا چه اندازه در برنامه ریزی و سیاست آموزشی به عنوان یک مساله مطرح شده؟ آموزش و پرورش در ایران تا چه اندازه نابرابری های جنسیتی را تداوم می بخشد یا به چالش می کشد؟ مریم افشنگ نگاهی کرده به کتاب های درسی مدارس ایران.

مهمانان برنامه:

نادره شاملو مشاور ارشد پیشین بانک جهانی از واشنگتن

سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و کارشناس آموزش عالی

آلنوش طریان زنی بود که برای رسیدن به هدفش از مخالفتها نترسید. آلنوش طریان راهی را که خواست ادامه داد و اولین زنی شد که به کرسی استادی فیزیک دانشگاه تهران رسید. آلنوش طریان نه سال پیش در نود سالگی درگذشت. نعیمه نامجو در گزارشش نگاهی کرده به زندگی زنی که از او به عنوان مادر نجوم ایران یاد می کنند.