فردوسی و ایران‌شناسی؛ بزرگداشت شاهنامه در کمبریج

فردوسی و ایران‌شناسی؛ بزرگداشت شاهنامه در کمبریج

به تازگی، دانشگاه پمبروک در کمبریج، جشن بزرگداشت شاهنامه را برگزار کرد. بنیاد مطالعات شاهنامه و ایرانشناسی بیست سالی است که نسخه‌های تاریخی پراکنده از شاهنامه فردوسی را از کلکسیونهای خصوصی و کتابخانه‌های متعدد در گوشه و کنار دنیا جمع آوری کرده و به عنوان منبعی اطلاعاتی در اختیار پژوهشگران گذاشته است. این بنیاد علاوه بر این کار در زمینه شاهنامه مقالات و کتابهایی منتشر کرده است.

بهزاد بلور گزارش می‌دهد.