روز کوروش در ایران: تشدید اقدامات امنیتی تا برگزار نشود

روز کوروش در ایران: تشدید اقدامات امنیتی تا برگزار نشود

امروز در تقویم غیررسمی ایران روز کوروش نامگذاری شده‌است. اولین پادشاه هخامنشی که مورد احترام بسیاری از ایرانیان و مورخان‌است. اما در روز کوروش در ایران مراسمی برپا نمی‌شود چون حکومت ایران با برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ی امنیتی و انتظامی چند سالی است که مانع برگزاری مراسم می‌شود. امسال هم کسانی که می‌خواستند به آرامگاه کوروش بروند، با ایست‌های بازرسی و جاده‌های بسته مواجه شدند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.