نگاهی به تشویق چندهمسری در تلویزیون ایران

نگاهی به تشویق چندهمسری در تلویزیون ایران

در روزهای گذشته، رادیو و تلویزیون ایران برنامه‌هایی برای تشویق چند همسری تهیه کرده‌است. برنامه 'بدون توقف ' چند شب پشتِ سرِ هم از شبکه سه تلویزیون ایران پخش شد و به مشکلات ازدواج پرداخت. روحانی مهمان این برنامه بارها تکرار کرد قصد ترویج چند همسری را ندارد ولی حرفهایش با انتقادهای زیادی مواجه شده‌است.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.