اعتصاب غذای دراویش گنابادی در زندان‌های ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتصاب غذای دراویش گنابادی در زندان‌های ایران

بیش از هفتاد نفر از دراویش گنابادی زندانی در ایران در هفت روز گذشته در اعتراض به وضعیت امنیتی و محدودیت‌های اعمال شده علیه نورعلی تابنده قطب این دراویش اعتصاب غذا کرده‌اند. بعد از درگیری های دو سال پیش در خیابان گلستان هفتم پاسداران تهران، محدودیت های گسترده‌ای علیه آقای تابنده اعمال شده و دراویش زیادی بازداشت و زندانی شدند.

مجید افشار گزارش می‌دهد.