در ایران همه هم را به فساد متهم می‌کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در ایران همه هم را به فساد متهم می‌کنند

رئیس دولت و قوه قضائیه ایران بر سر فساد و مبارزه با آن به یکدیگر تاختند. ابراهیم رئیسی خود را پرچم دار مبارزه با فساد می داند اما حسن روحانی می گوید دستگیری‌ها حرکت نمایشی است و دانه درشت‌ها دستگیر نمی‌شوند.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.