قطع اینترنت در ایران به تصمیم شورای امنیت کشور
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قطع اینترنت در ایران به تصمیم شورای امنیت کشور

اینترنت در ایران قطع شده. کارشناسان می گویند این محدودیت در چارچوب طرح اینترنت ملی صورت گرفته است. گزارش شده که در بعضی از نقاط، خطوط تلفن هم مختل شده است.

فواد مسیحا گزارش می‌دهد.