اعتراضات در ایران در گفتگو با فرج سر‌کوهی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات در ایران در گفتگو با فرج سر‌کوهی

اعتراضات در ایران در گفتگو با فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه نگار از فرانکفورت آلمان