آرش، شاهد عینی؛ از وضعیت در تهران و البرز می‌گوید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی؛ آرش، از وضعیت در تهران و البرز می‌گوید

اعتراض‌ها در ایران به افزایش قیمت بنزین؛ آرش، شاهد عینی، از وضعیت در تهران و البرز می‌گوید