اعتراضاتی بدون رهبر و پرخشونت به کجا می‌رود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضاتی بدون رهبر و پرخشونت به کجا می‌رود؟

اعتراضات به بالا رفتن بنزین در ایران همچنان ادامه دارد. اعتراضاتی که رهبری ندارد و از حمایت حزب یا جناح خاصی برخوردار نیست. مقامات ایران معترضان را اشرار می دانند و به شدت آنها را سرکوب می کنند.

مریم افشنگ گزارش می‌دهد.