نقش ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در بحران‌های اخیر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در بحران‌های اخیر

نقش ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در بحران‌های اخیر در گفتگو با فرخ نگهدار تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران،از پالوآلتو آمریکا.