آیا اعتراض‌های این روزهای ایران رهبر دارد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا اعتراض‌های این روزهای ایران رهبر دارد؟

آیا اعتراض‌های این روزهای ایران رهبر دارد؟ در گفتگو با سینا عضدی، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، از تامپا در فلوریدای آمریکا و امیرحسین اعتمادی، از سازمان دانش‌آموختگان لیبرال ایران، از واشنگتن دی سی.