اعتراضات در ایران: گفتگو با حجت کلاشی و یزدان شهدایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات در ایران: گفتگو با حجت کلاشی و یزدان شهدایی

اعتراضات در ایران: گفتگو با حجت کلاشی تحلیلگر مسائل ایران و یزدان شهدایی دبیر شورای مدیریت گذار