اعتراضات در ایران: گفتگو با مدیار سمیعی‌نژاد دستیار تحقیق درعفو بین‌الملل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات در ایران: عفو بین الملل می‌گوید دستکم ۱۰۶ نفر کشته شدند

اعتراضات در ایران: گفتگو با مدیار سمیعی‌نژاد دستیار تحقیق درعفو بین‌الملل