اعتراضات در ایران: گفتگو با خالد عزیزی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات در ایران: گفتگو با دبیر کل حزب دموکرات کردستان

اعتراضات در ایران: گفتگو با خالد عزیزی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان