اغتشاشگر یا معترض؛ رویارویی حکومت با مخالفان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اغتشاشگر یا معترض؛ رویارویی حکومت با مخالفان

رسانه‌ها و مقام‌های ایران، معترضان را اشرار و اغتشاشگر می دانند. معترضان می گویند آنها به شرایط بد اقتصادی و معیشتی اعتراض دارند. سازمان ملل متحد نگران است و از مقام‌های ایران خواسته در توسل به زور خویشتنداری نشان دهند.

مریم افشنگ گزارش می دهد. با این هشدار که این گزارش تصاویر ناراحت کننده دارد.