اعتراضات در ایران: گفتگو با دبیر کل حزب کومله کردستان ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات در ایران: گفتگو با دبیر کل حزب کومله کردستان ایران

اعتراضات در ایران: گفتگو با عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کومله کردستان ایران و عضو شورای گذار از لندن