اعتراضات در ایران: گفتگو با سعید برزین در مورد سناریوهای محتمل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات در ایران: گفتگو با سعید برزین در مورد سناریوهای محتمل

اعتراضات در ایران: گفتگو با سعید برزین، تحلیگر مسایل ایران در مورد سناریوهای محتمل