اعتراضات در ایران: گفتگو با یکی از مهندسان پیشین پروژه اینترنت ملی ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات در ایران: گفتگو با یکی از مهندسان پیشین پروژه اینترنت ملی ایران

اعتراضات در ایران: گفتگو با یکی از مهندسان پیشین پروژه اینترنت ملی ایران