دشواری‌های ساده کردن خط فارسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دشواری‌های ساده کردن خط فارسی

ایرانی‌ها بیش از یک قرن است که نگران عقب‌ماندن از جهان هستند. گروهی از روشنفکران و فعالان سیاسی در این دوره می‌گفتند که عقب‌ماندگی از کم‌سوادی است و کم‌سوادی به دلیل سختی سواد‌آموزی. بعضی از آنها چاره را در ساده شدن خط فارسی می‌دیدند.

سام فرزانه گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط