اقتصاد ایران؛ چه راهی پیش رو است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اقتصاد ایران؛ چه راهی پیش رو است؟

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، امروز بار دیگر تاکید کرد که کشورش آماده مذاکره با قدرت های جهانی است اما بدون برداشته شدن تحریم های آمریکا مذاکره نمی کند. آقای روحانی این سخنان را در حالی بیان می کند که ایران هنوز التهاب اعتراض های گسترده اخیر به وضعیت بد اقتصادی را پشت سر نگذاشته‌است،وضعیتی ناشی از تحریم های شدید آمریکا و کاهش بسیار شدید فروش نفت ایران.

فواد مسیحا گزارش می‌دهد.