خواهر امیرحسین کبیری:تعهد گرفتند سوگواری نکنیم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خواهر امیرحسین کبیری: تعهد گرفتند سوگواری نکنیم

امیر حسین کبیری یکی از کشته های اعتراضات اخیر در ایران است.

مریم افشنگ گفت و گویی داشت با خواهر او کاملیا کبیری.