حکومت ایران از سانحه هواپیمای اوکراینی چه درسی می‌تواند بگیرد؟

حکومت ایران از سانحه هواپیمای اوکراینی چه درسی می‌تواند بگیرد؟

حکومت ایران چه درس‌هایی می‌تواند از فاجعه هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراین بگیرد؟ مسئولیت حادثه هواپیمای اوکراینی با کیست؟

گفت‌و‌گو در اینباره با علی مزروعی نماینده پیشین مجلس از بروکسل.