آیا انتخابات مجلس ایران رونقی خواهد داشت؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا انتخابات مجلس ایران رونقی خواهد داشت؟

یک ماه و سه روز تا انتخابات مجلس در ایران باقی مانده، مجلس یازدهم. در فضایی از فشارهای کمرشکن خارجی و نارضایتی‌های پرهزینه داخلی، آنچه از این انتخابات به گوش می رسد، رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدیست. نامزدهایی که نشان داده‌اند، فاصله اندکی با نگاه سیاسی هسته سخت قدرت در ایران دارند. در یک حرکت نهادهای تصمیم گیرنده و ناظر ۹۰ نماینده فعلی مجلس را، رد صلاحیت کردند، رقمی نزدیک به یک سوم کل نمایندگان را. البته گفته می‌شود احتمال دارد ۳۰ نفر از آنها با اعتراض‌ها و پادرمیانی‌های عمدتا پشت پرده به فهرست نامزدها برگردند. طیفهای سیاسی متعددی که همیشه در انتخابات شرکت می‌کرده‌اند، از تحریم سخن می گویند.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.