مجلس در گذر زمان؛ از مشروطه‌ تا جمهوری اسلامی ایران

در دومین گزارش از مجموعه گزارشهای انتخابات ایران، علی همدانی سوار بر ماشین زمان سفری می کند به گذشته انتخاباتی که این هفته در ایران برگزار می‌شود، آخرین انتخابات این قرن در ایران است. قرنی که برابر بوده با مجالس گوناگون در ایران و حوادث مختلفی که در این کشور رخ داده است.

در گزارش علی همدانی، تصاویری استفاده شده که بعضی بیش از هشتاد سال از آرشیوها بیرون نیامده‌اند.