کرونا در ایران؛ از گرانی ماسک تا دیگر مشاهدات شما

کرونا در ایران؛ از گرانی ماسک تا دیگر مشاهدات شما

با تایید مرگ دو نفر در شهر قم به دلیل ابتلا به ویروس کرونا، و تایید سه مورد دیگر ابتلا در قم و اراک، از مخاطبان در مورد تاثیر این اخبار بر وضعیت شهرشان و واکنش شهروندان پرسیدیم؛ از جمله از گرانی ماسک و نگرانی شهروندان شهرهای مختلف.

این گزیده‌ای از نظرات شماست.