کرونا در ایران؛ از گرانی ماسک تا دیگر مشاهدات شما

با تایید مرگ دو نفر در شهر قم به دلیل ابتلا به ویروس کرونا، و تایید سه مورد دیگر ابتلا در قم و اراک، از مخاطبان در مورد تاثیر این اخبار بر وضعیت شهرشان و واکنش شهروندان پرسیدیم؛ از جمله از گرانی ماسک و نگرانی شهروندان شهرهای مختلف.

این گزیده‌ای از نظرات شماست.