مجلس در ایران چگونه کار می‌کند

مجلس در ایران چگونه کار می‌کند

در این گزارش فرنوش امیرشاهی عملکرد مجلس در ایران را توضیح می‌دهد.