طرح دولت برای بیماریابی خانه به خانه در گفتگو با آرش علایی

طرح دولت برای بیماریابی خانه به خانه در گفتگو با آرش علایی

از آرش علایی، مدیر انستیتو جهانی آموزش و سلامتی پرسیدیم که آیا طرح دولت برای بیماریابی خانه به خانه موثر خواهد بود؟