امکانات محدود برای مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس

امکانات محدود برای مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس

آتش سوزی‌های گسترده و پراکنده در جنگل‌ها و مراتع جنوب و غرب ایران ادامه داد. گرمای هوا و کمبود امکانات باعث شده آتش در چند منطقه حفاظت شده در استانهای خوزستان، بوشهر و کهگیلیوهی و بویراحمد گسترش یابد. از جمله منطقه حفاظت شده خائیز. در ایلام و کردستان هم چند مورد آتش سوزی رخ داده که به درخت‌های کهنسان بلوط و بخشی از پوشش گیاهی منطقه آسیب زده است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.