امارات: روابط ما با اسرائیل به ایران مربوط نیست

امارات: روابط ما با اسرائیل به ایران مربوط نیست

وزیر مشاور در امور خارجه امارات می‌گوید تصمیم کشورش برای برقراری روابط با اسرائیل ربطی به ایران ندارد و این کشور دخالت در امور داخلی‌اش را نمی پذیرد. در روزهای گذشته رئیس جمهوری ایران و بلندپایه‌ترین مقامهای نظامی این کشور با لحنی تند تصمیم امارات را محکوم کردند و به آن کشور هشدار دادند. از آن طرف، دبیر کل شورای همکاری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس تهدیدهای ایران علیه امارات را محکوم کرده و گفته که این شورا از امنیت و حاکمیت ملی امارات دفاع می‌کند.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.