سرپرست تیم مذاکره کننده اوکراین: غرامت کافی نیست، واقعیت باید روشن شود

سرپرست تیم مذاکره کننده اوکراین: غرامت کافی نیست، واقعیت باید روشن شود

این هفته تیمی از اوکراین در ایران بود برای مذاکره درباره هواپیمای مسافری اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران ساقط شد. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست تیم مذاکره کننده با ایران به برنامه صفحه دو گفت: تضمین ایران برای دادن غرامت کافی نیست و باید واقعیات شب شلیک به هواپیما با جزییات روشن شود.